Algemene voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt met de 'verhuurder' bedoeld: Fun & Feestverhuur Assen te Assen.
 
2. Met de 'opdrachtgever' of 'huurder' wordt bedoeld: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft.
 
Artikel 2. Algemeen
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de verhuurder en een opdrachtgever, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken.
 
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
 
Artikel 3. Aanbiedingen
 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.
 
2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door de verhuurder is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door de verhuurder verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat de verhuurder één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijk kenbaar gemaakte termijn. Indien de opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten. 
 
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
Artikel 4. Verhuur
 
1. De verhuurder is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van aanwezige personen en deelnemers. Tevens is de verhuurder niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.
 
2. De verhuurde objecten blijven eigendom van de verhuurder en mogen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet worden onderverhuurd, doorverhuurd, of uitgeleend.
 
3. De huurder is gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren of gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming, van het verhuurde door huurder.
 
4. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Het verhuurde dient in dezelfde staat als waarin het verhuurde is ontvangen is (met inachtneming van artikel 4.3) en geheel gereinigd aan de verhuurder te worden teruggegeven. 
 
5. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder geen bewerkingen worden verricht of veranderingen worden aangebracht zoals, schilderen, belletering, aanbrengen, lassen, enzovoort. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal de kosten direct voldoen. Indien door de bewerking of verandering het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.
 
6. Indien verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden extra huurkosten in rekening gebracht. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder de huurtermijn te verlengen.
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 
1. In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
 
2. In geval huurder zelf het transport van het gehuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als eerder genoemd in artikel 4.3 aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
 
3. De verhuurder is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder of van door de verhuur ingeschakelde derden.
 
4. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens, het hierboven in artikel 5.3 bepaalde, is de verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welk aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de verhuurder van eventuele vorderingen van derden.
 
5. Indien de verhuurder ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan in de voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is de verhuurder nimmer aansprakelijk.
 
6. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens de verhuurder ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend had kunnen zijn.
 
Bij Fun & Feest
geniet u nog het meest!
funenfeestassen-logo
facebook-squareinstagram